Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie) przezna­czone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości

Studia inżynierskie prowadzone są na tech­nicznych kierunkach stu­diów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem ty­tułu za­wodowego inżyniera

Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „bezpieczeństwo narodowe”, "obronność państwa" oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata

Studia pierwszego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych jak i niestacjonarnych

Absolwenci studiów pierwszego stopnia (wszystkich kierunków) mogą ubiegać się o zakwalifikowanie na studia drugiego stopnia (ma­gister­skie) prowadzone w Akademii lub innych uczelniach

Studia cywilne pierwszego stopnia są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON

Kandydat w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej może zarejestrować się na studia stacjonarne 
i niestacjonarne; w przypadku takiej jednoczesnej rejestracji, najpierw jest rozpatrywany na stu­diach stacjonarnych, a dopiero w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne, jest rozpatrywany na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, a na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.


Limity miejsc na poszczególne kierunki studiów oraz wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych, podane są na stronie: www.wat.edu.pl

 

Rejestracja obejmuje:

 • wypełnienie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) podania-ankiety;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.
 • uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne

 

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” - wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego
 • dla kandydata ze świadectwem „starej matury” - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego

 

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na studiach inżynierskich :

 

 • ma­tema­ty­ka- max 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fi­zyka z astro­nomią (fi­zyka)- na wszyst­kie kie­run­ki stu­diów z wyjątkiem kie­run­ku chemia; - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • chemia - na kie­run­ku chemia i biogospodarka - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,

 

 • biologia - na kie­run­ku biogospodarka - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • informatyka –na kie­run­ku informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, informatyka w medycynie - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • język ob­cy nowożyt­ny - max 20 pkt. ran­kin­go­wych,
 • język pol­ski - max 5 pkt. ran­kin­go­wych.

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki: "obronność państwa", "bezpieczeństwo narodowe" i "zarządzanie":

 

 • geografia, historia, wiedza o społeczeństwa - max 45 pkt. rankingowych
 • matematyka - max 30 pkt. rankingowych
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych
 • język polski - max 5 pkt. rankingowych

 

Wyniki rekrutacji podawane są w IRK, na wywieszonych w WAT listach oraz w pisemnej decyzji wysłanej do kandydata.

Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek dostarczyć wymagane dokumenty:


 • kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT;
 • kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad) - oryginały do wglądu;
 • aktualną fotografię wykonaną zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej (przesłaną poprzez IRK);
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu.

 

Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w wyznaczonym terminie, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.