Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, w korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim.

Plany studiów dla podchorążych zakładają realizację przez nich dwóch modułów:

 

 • modułu kształcenia kierunkowego - realizowanego na kierunku studiów, zgodnie z uchwalonymi przez Senat WAT zamierzonymi efektami kształcenia opartymi na Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu obrony narodowej, prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera i dalej magistra inżyniera potwierdzonego dyplomami ukończenia studiów wyższych.

 

 

 • modułu szkolenia wojskowego wspólnego dla wszystkich podchorążych Akademii, niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień oficerski - podporucznika, na podstawie opracowanego przez MON standardu kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów.

 

 

Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na stacjonarnych studiach wyższych - po ukończeniu studiów I i II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier i mianowani są na stopień podporucznika.

 

W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi.

 

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką.

Z kandydatem na żołnierza zawodowego, w dniu stawienia się w Akademii, jest podpisywany kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowa dotycząca warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.

 

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 

 • posiada obywatelstwo polskie
 • nie jest karana sądownie
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną stwierdzoną przez wojskową komisję lekarską i pracownię psychologiczną
 • posiada wiek co najmniej 18 lat
 • posiada świadectwo dojrzałości
 • posiada znajomość j. angielskiego na min. 8 pkt. rankingowych (40% z poziomu rozszerzonego lub 80% z poziomu podstawowego na egzaminie maturalnym lub ocena 3 na starej maturze)
 • uzyska pozytywny wynik testu sprawności fizycznej
 • uzyska pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

Elementy rekrutacji na studia wojskowe:

 

 • rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i złożenie wniosku do rektora WAT o powołanie do służby kandydackiej;
 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu określenie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzany w WAT;
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • dla kandydatów bez j. angielskiego na maturze, test z tego języka w WAT;
 • obliczenie punktów rankingowych na podstawie wyników maturalnych

 

 

Rejestracja obejmuje:

1. Założenie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) konta i wypełnienie podania - ankiety

2. Złożenie w Sekcji ds. Rekrutacji dokumentów:

 

 • wniosku o powołanie do służby kandydackiej,
 • życiorysu,
 • odpisu aktu urodzenia,

 

3. Wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na konto wygenerowane w IRK;

4. Uzupełnienie IRK o wyniki maturalne.

 

Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów. Kandydat na studia "wojskowe" może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia "cywilne"; w takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach "wojskowych" , w drugiej - na studiach "cywilnych" stacjonarnych, w trzeciej - na studiach "cywilnych" niestacjonarnych

 

Sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje:

 

dla kobiet:

 

 • test siły - zwis na drążku na czas
 • test szybkości - bieg na 50 m
 • test wytrzymałości - bieg na 800 m

 

dla mężczyzn:

 

 • test siły - podciąganie na drążku na liczbę
 • test szybkości - bieg na 50 m
 • test wytrzymałości - bieg na 1000 m

 

 

Za każdą konkurencję można otrzymać max 100 pkt. - aby test był zaliczony pozytywnie, należy uzyskać minimum 145 punktów na 300 możliwych.

 

System naliczania punktów rankingowych na studia wojskowe:

 

 • Maksymalna liczba punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości– 100 punktów rankingowych
 • Maksymalna liczba punktów za sprawdzian sprawności fizycznej– 3 punkty rankingowe
 • Maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną – 2 punkty rankingowe

 

 

Wy­kaz przed­miotów, których wy­niki uw­zględnia­ne są przy na­liczaniu punktów ran­kin­go­wych za świadectwo dojrzałości:

 • ma­tema­ty­ka- max 45 pkt. ran­kin­go­wych,
 • fi­zyka z astro­nomią (fi­zyka)- na wszyst­kie kie­run­ki stu­diów z wyjątkiem kie­run­ku chemia; - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • chemia - na kie­run­ku chemia - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • informatyka –na kie­run­ku informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • język ob­cy nowożyt­ny - max 20 pkt. ran­kin­go­wych,
 • język pol­ski - max 5 pkt. ran­kin­go­wych.

 

 

Dla kandydata z "nową maturą", który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych
Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości ("stara matura") określony przedmiot pisemnie 
i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest ocena wyższa.

 

Kandydat przyjęty na studia wojskowe zobowiązany jest - osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem poczty - dostarczyć do Akademii:

 • kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis do wglądu
 • kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad) - oryginały do wglądu
 • aktualną fotografię wykonaną zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej (przesłaną poprzez IRK)
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • życiorys

 

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie, trak­towane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia studiów w Akademii i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.