Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

STUDIA WOJSKOWE

Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, w korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim.

Plany studiów dla podchorążych zakładają realizację przez nich dwóch modułów:

 • modułu kształcenia kierunkowego - realizowanego na kierunku studiów, zgodnie z uchwalonymi przez Senat WAT zamierzonymi efektami kształcenia opartymi na Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu obrony narodowej, prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera potwierdzonego dyplomami ukończenia studiów wyższych.
 • modułu szkolenia wojskowego wspólnego dla wszystkich podchorążych Akademii, niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień oficerski - podporucznika, na podstawie opracowanego przez MON standardu kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na stacjonarnych studiach wyższych - po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier i mianowani są na stopień podporucznika.

W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi.

Z kandydatem na żołnierza zawodowego, w dniu stawienia się w Akademii, jest podpisywany kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowa dotycząca warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.

 

Zasady rekrutacji na studia wojskowe

 

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada świadectwo dojrzałości,
 • nie jest karana sądownie,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną,
 • posiada znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (min. 5 pkt. rankingowych, tj.: 45 % na poziomie podstawowym lub 23 % na poziomie rozszerzonym, lub 2 na "starej maturze"),
 • posiada wiek co najmniej 18 lat.

 

Rejestracja obejmuje:

 • założenie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) konta i wypełnienie podania - ankiety, nie później niż do 31 marca,
 • dostarczenie do Akademii wypełnionego i podpisanego wniosku o powołanie do służby kandydackiej, skróconego odpisu aktu urodzenia, życiorysu,
 • wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 100 zł.,
 • uzupełnienie IRK o wyniki maturalne.

 

Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów - w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim okre­ślonym przez siebie kierunku studiów. Kandydat na studia "wojskowe" może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia "cywilne"; w takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach "wojskowych" , w drugiej - na studiach "cywilnych" stacjonarnych, w trzeciej - na studiach "cywilnych" niestacjonarnych

 

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 • rejestracja w IRK i złożenie do rektora  wniosku o powołanie do służby kandydackiej,
 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej,
 • sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzony w WAT, obejmujący: bieg na 50 m, bieg na 1000 m (dla kobiet - 800 m), podciąganie na drążku (dla kobiet - zwis na drążku na czas). Za każdą konkurencję można otrzymać 100 pkt. - aby test był zaliczony, należy uzyskać min. 130 pkt.
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera,
 • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości ,
 • test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości.

 

Kandydat przyjęty na studia wojskowe,  zobowiązany jest dostarczyć do Akademii:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • aktualną kolorową fotografię w formie cyfrowej przesłaną przez IRK,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • życiorys.

 

Niedostarczenie dokumentów w terminie, o którym mowa powyżej, trak­towane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia studiów w Akademii i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

 

Maksymalna liczba punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości – 100 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian sprawności fizycznej  – 15 punktów rankingowych

 

Maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną  – 5 punktów rankingowych

 

 

Wy­kaz przed­miotów, których wy­niki uw­zględnia­ne są przy na­liczaniu punktów ran­kin­go­wych za świadectwo dojrzałości:

 

ma­tema­ty­ka - max 45 pkt. ran­kin­go­wych,

fi­zyka - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,

chemia - na kie­run­ek chemia - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,

informatyka - na kie­run­ki informatyczne - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,

język ob­cy nowożyt­ny - max 20 pkt. ran­kin­go­wych,

język pol­ski - max 5 pkt. ran­kin­go­wych.

 

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - system naliczania punktów

http://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/studia-wojskowe/proces-rekrutacji/testy-sprawnosciowe-rozmowa-kwalifikacyjna/zasady-przeliczania-punktow/

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - system naliczania punktów

http://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/studia-wojskowe/proces-rekrutacji/testy-sprawnosciowe-rozmowa-kwalifikacyjna/zasady-punktowania/

 

Dla kandydata z "nową maturą", który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych
Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości ("stara matura") określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest ocena wyższa