Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

STUDIA CYWILNE II STOPNIA

 

Rekrutacja na studia prowadzona jest dwukrotnie:

  • dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym (październik),
  • dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (luty),

 

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów zbieżnym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii;

 

Kandydat podczas rejestracji w IRK wybiera interesujący go kierunek studiów i maksymalnie 3 specjalności na każdym rodzaju studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność na studiach stacjonarnych rozpatrywany jest kolejno na drugą i trzecią. Jeżeli nie zakwalifikuje się na studia stacjonarne rozpatrywany jest analogicznie na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, zaś na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki prowadzona jest centralnie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

Na rejestrację składa się również dostarczenie przez kandydata dokumentów:

  • kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu),
  • kserokopia suplementu do dyplomu lub indeks,
  • aktualna fotografia w wersji papierowej oraz kolorowa fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK,
  • kserokopia dowodu osobistego.

 

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

  • wynik ukończenia studiów wyższych,
  • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
    • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

Wyniki rekrutacji są podawane w IRK, na wywieszonych w WAT listach oraz w pisemnej decyzji wysłanej do każdego kandydata.

Dodatkowe informacje o terminach, limitach i zasadach rekrutacji itp. dostępne są na stronie www.wat.edu.pl