Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata lub równorzędny, uzyskany na kierunku studiów zbieżnym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii;

Rekrutacja na studia prowadzona jest dwukrotnie:

 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym (październik),
 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (luty),

 

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki prowadzona jest centralnie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

 Proces rejestracji na studia obejmuje:

 • wypełnienie elektronicznej ankiety, za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnej na stronie internetowej WAT;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto, którego numer jest generowany w IRK
 • dostarczenie kompletu dokumentów

 

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT;
 • kopia suplementu do dyplomu albo indeksu (lub ich odpisów) lub innego dokumentu potwierdzającego przebieg studiów;
 • aktualna fotografia wykonana zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego oraz kolorowa fotografia w formie cyfrowej (poprzez IRK);
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu.

 

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych;

Kandydat podczas rejestracji w IRK wybiera interesujący go kierunek studiów i maksymalnie 3 specjalności na każdym rodzaju studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność na studiach stacjonarnych rozpatrywany jest kolejno na drugą i trzecią. Jeżeli nie zakwalifikuje się na studia stacjonarne rozpatrywany jest analogicznie na studiach niestacjonarnych.

Studia stacjonarne są bezpłatne, zaś na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.

Limity miejsc na poszczególne kierunki studiów oraz wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych, podane są na stronie internetowej www.wat.edu.pl

 

Wyniki rekrutacji są podawane w IRK, na wywieszonych w WAT listach oraz w pisemnej decyzji wysłanej do każdego kandydata.

Dodatkowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji itp. dostępne są na stronie www.wat.edu.pl