Uwaga - nowe formy kształcenia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie !

KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE zostało wprowadzone do systemu szkolnictwa wyższego na mocy art. 161 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). Umiejscowienie na 5 poziomie PRK należy rozumieć jako kształcenie pomiędzy szkołą średnią [technikum, liceum, szkoła branżowa], a studiami I stopnia. Warto jednak zauważyć, że mało jeszcze znana forma kształcenia w Polsce jest bardzo popularna w krajach zachodnich, gdzie stanowi jedną z najczęściej wybieranych. Popularność kształcenia specjalistycznego w krajach zachodnich odnosi się zarówno do zainteresowania nią samych kandydatów, ale i pracodawców, którzy chętniej zatrudniają dyplomowanych specjalistów, niż absolwentów uczelni wyższych. Oczywiście bierzemy tutaj pod uwagę wybrane obszary kształcenia, a nie cały system szkolnictwa wyższego. W niektórych krajach kształcenie specjalistyczne jest nazywane tzw. „krótkim cyklem” kształcenia wyższego. To właśnie posiadacze kwalifikacji pełnych na poziomie 5 PRK stanowią najbardziej poszukiwaną grupę pracowników, a na przestrzeni lat można zauważyć, że jest to wciąż tendencja wzrostowa.

 

Na korzyść tej formy kształcenia przemawia:

- krótki, ale intensywny okres kształcenia – tylko 1,5 roku;

- silne związanie edukacji z pracą zawodową;

- profil praktyczny z przeważającą ilością zajęć o charakterze praktycznym;

- koncentracja na modułach kierunkowych, a co za tym idzie problemach gospodarczych i rynkowych;

- zaangażowanie w proces dydaktyczny praktyków posiadających kilkuletnie doświadczenie zawodowe w danej baraży;

- koncentracja na bieżącej weryfikacji efektów uczenia się w czasie odbywanych zajęć;

 

Głównym celem nauki na kierunkach kształcenia specjalistycznego jest nabycie pełnych kwalifikacji zawodowych na poziomie 5 PRK. W żadnym wypadku absolwenci kierunków kształcenia specjalistycznego nie są pozbawieni możliwości zawodowego awansu, wręcz przeciwnie. Poziom wynagrodzenia i forma zatrudnienia są obecnie dostosowywane do poziomu wiedzy i umiejętności, a nie stopnia ukończonej edukacji. Kształcenie specjalistyczne jest wpisane w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning-LLL). Samo pojawienie się tej formy kształcenia miało za zadanie połączyć potrzeby teraźniejszej edukacji i gospodarki. Programy kształcenia specjalistycznego, w tym plany kształcenia mają się przede wszystkim opierać na zajęciach o charakterze praktycznym, a przy okazji będących podstawą do wykształcenia absolwentów, którzy będą specjalistami z wąskiego obszaru danej branży. To właśnie te aspekty mają stanowić o ich przewadze na rynku pracy, gdzie poszukiwani się branżowi specjaliści.

 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdecydowała się na wprowadzenie tej formy kształcenia do swojej oferty edukacyjnej ze względu na:


- chęć zapewnienia równego dostępu do edukacji i możliwości nabycia wąskich kwalifikacji zawodowych - kształcenie specjalistyczne trwa krócej niż studia I stopnia, a przez to koszty do poniesienia przez samych słuchaczy są niższe;

- chęć zwiększenia mobilności międzynarodowej polskich absolwentów – świadectwo dyplomowanego specjalisty/ dyplomowanego specjalisty technologa jest uznawane na całym świecie i pozwala na znalezienie zatrudnienia;

- chęć zwiększenia zatrudnienia polskich absolwentów podejmujących naukę w systemie szkolnictwa wyższego – wąski obszar posiadanych umiejętności i kompetencji pozwala absolwentom na bycie konkurencyjną grupą na rynku pracy;

- chęć podwyższenia poziomu oferowanych na rynku szkoleń i kursów będących formą kształcenia pozaformalnego;

- chęć sprostania wymaganiom pracodawców – zapewnienie na rynku absolwentów, którzy będą wyróżniali się pogłębionymi umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami społecznymi;

- chęć wykształcenia w absolwentach umiejętności kreowania różnych form przedsiębiorczości.

 

Profil kandydatów decydujących się na kształcenie specjalistyczne jest bardzo różnorodny. Mówimy tutaj o grupie silnie zróżnicowanej wiekowo, są to zarówno absolwenci szkół średnich, ale też i osoby, które po latach doświadczeń zdecydowały się na przekwalifikowanie. Tak samo w związku tym sytuacja będzie wyglądała pod względem przygotowania do kształcenia specjalistycznego. Większą wiedzą i umiejętnościami na pewno będą mogli pochwalić się absolwenci szkół branżowych, albo też pracownicy danego sektora, którzy zdecydowali się na kształcenie mające na celu uzupełnienie posiadanych umiejętności o wiedzę właściwą dla poziomu szkolnictwa wyższego.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną kształcenia specjalistycznego w WSIiZ!

 

 

 

Kierunki:

 

  1. Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej,
  2. Specjalista technolog produktów kosmetycznych,
  3. Specjalista w zakresie oceny i analizy jakości żywności,
  4. Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetyczne.

 

 

 

 

Specjalista w zakresie
kosmetologii stosowanej

 

 

 

Specjalista technolog
produktów kosmetycznych

 

 

Specjalista w zakresie oceny
i analizy jakości żywności

 

 

Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego
i dietetycznego


 

Wymagane dokumenty


- wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku kształcenia z platformy e-dziekanat,

- fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm powinna być wykonana „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle,

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,

 

Wzór skierowania Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2020" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty i miasta na prawach powiatu (stan na dzień 20 maja 2020 roku)


Akceptowalne są tylko zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

- potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej w kwocie 150 zł [obywatele UE], 200 zł [obywatele spoza UE]
(Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),

- świadectwo dojrzałości i/ lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowej i/ lub dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego[kopia].


Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Więcej informacji :

 

https://wsiiz.pl/ksztalcenie-specjalistyczne

 

 

 

 

 

 

 

więcej artykułów..
ten artykuł był czytany 1564 razy.