Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia jest nie­publiczną wyższą uczel­nią za­wodową utworzoną na pod­stawie Ustawy z dnia 26 czerw­ca 1997 ro­ku o wyższych sz­kołach za­wodowych (Dz.U.Nr 96 poz. 590 z później­szy­mi zmia­na­mi). Akt założyciel­ski uczel­ni zo­stał sporządzony dnia 24 września 2003 ro­ku na pod­stawie po­zwole­nia Mi­nistra Edu­ka­cji Na­ro­dowej i Spor­tu nr DSW-3-4001-628/WB/03 z dnia 17 września 2003 ro­ku. Wyższa Sz­koła In­frastruk­tu­ry i Zarządzania zo­stała wpisana do re­jestru nie­państwowych wyższych uczel­ni za­wodowych.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Chemia kosmetyczna
Chemia ogólna
Chemia żywności
Dietetyka
Kosmetologia
Specjalista technolog produktów kosmetycznych ( kształcenie specjalistyczne S, NSN )
Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej ( kształcenie specjalistyczne S, NSN )
Specjalista w zakresie oceny i analizy jakości żywności ( kształcenie specjalistyczne S, NSN )
Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetyczne ( kształcenie specjalistyczne S, NSN )
Technologia kosmetyku (NOWOŚĆ!)