Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

obserwuj szkołę

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią atuty Uniwersytetu. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, ponad 60 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Biologii i Biotechnologii
Biologia
Biologia medyczna
Biotechnologia
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Fizyka
Fizyka Techniczna
Informatyka
Inżynieria nowoczesnych materiałów
Matematyka
Matematyka w finansach
Wydział Chemii
Chemia
Chemistry
Wydział Prawa i Administracji
Administracja
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Prawno-Biznesowy
Prawno-menadżerski
Prawo
Wydział Humanistyczny
Anglistyka
Archeologia
Architektura Informacji
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
Bałkanistyka
E-Edytorstwo i Techniki Redakcyjne
English Studies
Filologia Polska
Germanistyka
Glottodydaktyka polonistyczna
Historia
Iberystyka
Informacja w e-społeczeństwie
Informatologia Stosowana
Kulturoznawstwo
Lingwistyka Stosowana
Logopedia z audiologią
Romanistyka
Rusycystyka
Technologie Cyfrowe w Animacji Kultury
Translacja konferencyjna
Turystyka historyczna
Ukrainistyka
Wydział Ekonomiczny
Analityka Gospodarcza
Business Management
Ekonomia
Finanse i Rachunkowość
Logistyka
Zarządzanie
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Animacja kultury
Pedagogika
Pedagogika Specjalna
Praca Socjalna
Psychologia
Wydział Filozofii i Socjologii
Europeistyka
Filozofia
Kognitywistyka
Kreatywność społeczna
Socjologia
Zarządzanie w politykach publicznych
Wydział Politologii
Bezpieczeństwo Narodowe
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
International Relations
Politologia
Produkcja Medialna
Społeczeństwo Informacyjne
Stosunki Międzynarodowe
Studia Wschodnie
Wydział Artystyczny
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
Grafika
Jazz i Muzyka Estradowa
Malarstwo
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Geografia
Geoinformatyka
Gospodarka Przestrzenna
Tourism Management
Turystyka i Rekreacja