Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

obserwuj szkołę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologicznym i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie, a także w międzywydziałowych instytutach: Bioetyki oraz Ekumenii i Dialogu.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Filozoficzny
Filozofia
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Historia
Historia Sztuki
Muzyka Kościelna
Ochrona Dóbr Kultury
Turystyka historyczna
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Nauki o rodzinie
Pedagogika
Praca Socjalna
Wydział Teologiczny
Teologia
Turystyka religijna
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
Teologia
Wydział Prawa Kanonicznego
Prawo Kanoniczne