Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Analityka Medyczna

Wymagania przedmiotowe:

biologia obowiązkowo, chemia lub matematyka lub fizyka do wyboru (obowiązkowo poziom rozszerzony)


Studia na kierunku Analityka Medyczna trwają 5 lat (10 semestrów).

Po ukończeniu studiów absolwent posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Kształcenie prowadzone jest w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.


Program studiów

Przedmioty  realizowane na kierunku Analityka Medyczna można podzielić na dwie grupy:
 
I grupa treści podstawowych: Anatomia, Farmakologia, Fizjologia, Histologia, Immunologia, Higiena i Epidemiologia,Kwalifikowana pierwsza pomoc, Historia medycyny i farmacji, Biologia i genetyka, Biochemia, Analiza instrumentalna,  Chemia ogólna i nieorganiczna,Chemia analityczna, Chemia organiczna, Chemia fizyczna, Biofizyka, Statystyka, Psychologia  Socjologia, Prawo medyczne.
 
II grupa treści kierunkowych: Immunopatologia, Patofizjologia, Patomorfologia, Propedeutyka medycyny, Toksykologia, Biologia molekularna, Biochemia kliniczna, Genetyka medyczna, Analityka ogólna i technika pobierania materiału, Chemia kliniczna, Diagnostyka izotopowa, Diagnostyka laboratoryjna, Hematologia laboratoryjna, Mikrobiologia, Diagnostyka parazytologiczna, Cytologia kliniczna, Praktyczna nauka zawodu, Serologia grup krwi i transfuzjologia, Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych, Statystyka medyczna, Systemy jakości i akredytacji laboratoriów, Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań, Etyka zawodowa.
 
  • Program pierwszych lat studiów przebiega pod hasłem teorii i przedmiotów biologiczno – chemicznych,

  • Trzeci rok to pierwszy kontakt z pracą w laboratoriach, materiałem od pacjentów,  dochodzi już znacznie więcej przedmiotów zawodowych, związanych z analityką medyczną. 

  • Rok czwarty, piąty to doskonalenie swoich umiejętności i poznawanie nowych tajników medycyny laboratoryjnej.

 

Praktyki

Praktyki odbywają się w medycznych laboratoriach diagnostycznych. 

  1. Praktyka  na trzecim  roku  – zakres: analityka ogólna, biochemia, chemia kliniczna, parazytologia (160 godzin).

  2. Praktyka na czwartym roku   – zakres: hematologia, mikrobiologia, serologia grup krwi (160 godzin).

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych, społecznych oraz zaawansowaną –w zakresie medycyny laboratoryjnej. Absolwent jest przygotowany do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki oraz z zasadami etyki zawodowej w zakresie: chemii i biologii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej i cytologii klinicznej, mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii, immunopatii oraz toksykologii. Umie: pobierać i przygotowywać materiał do badań; wykonywać badania laboratoryjne; autoryzować i interpretować wyniki badań; sugerować rozpoznanie określonej patologii lub jednostki chorobowej. Absolwent jest przygotowany do współpracy zawodowej z innymi pracownikami ochrony zdrowia w zakresie działań diagnostycznych, prognostycznych i dotyczących monitorowania leczenia.

Absolwent może pracować w medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, instytutach naukowo – badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych, jednostkach kontrolno – pomiarowych.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
<< wróc do Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej