Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : e - Administracja

Studia licencjackie (6 semestrów)

 

Banałem jest stwierdzenie, że e - Administracja to przyszłość.Ta przyszłość dzieje się teraz.  Realizowany w WSISiZ program studiów pozwala na zdobycie przez studentów  unikatowych kwalifikacji pożądanych i dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy.

 

Oferowany program studiów na kierunku administracja, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2016/2017,  zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  I stopnia w zakresie następujących specjalności :

 

 • Administracja i organizacja w sektorze publicznym
 • Informatyka w administracji

Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 1 roku studiów.

 

Przyjęta koncepcja kształcenia na kierunku administracja umożliwia łączenie gruntownego opanowania pojęć z dziedziny prawa i administracji i zarazem stosowanie technologii informatycznych.

 

W dniach 8-9 marca 2015 r., odbyła się wizytacja (ocena programowa) kierunku administracja, prowadzonym na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania. Zespół Oceniający (ZO) Polskiej Komisji Akredytacyjnej  po raz pierwszy oceniał jakość kształcenia na  kierunku administracja.

 

W podsumowaniu raportu z wizytacji  stwierdzono, że:


•    wypracowana została nowatorska koncepcja i oferta dydaktyczna, która  jest odpowiedzią na zmiany związane z transformacją administracji w dobie postępu technologicznego, rozwoju informatyzacji i cyfryzacji,
•    Uczelnia przewartościowała mechanizmy administrowania sprawami publicznymi z profilu klasycznego – „prawniczego” na profil
menedżersko-informatyczny w administracji,
•   w opracowanych  planach studiów dowartościowano  potrzebę uzyskania wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki w administracji.

 

co w konsekwencji pozwoliło  Uczelni na ukształtowanie Nowego Oblicza Kierunku Administracja”.


Ogólne efekty kształcenia

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku administracja wykazuje się:


 • wiedzą ogólną z dziedziny nauk prawnych, wiedzą szczegółową z zakresu nauk o administracji oraz nauk pokrewnych, dotyczących funkcjonowania i rozwoju administracji w jej otoczeniu ekonomicznym, społecznym, i prawnym,
 • podstawową wiedzą specjalistyczną, w szczególności z zakresu: nauki o administracji, prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, prawa cywilnego z umowami w administracji, technologii teleinformatycznych w e-administracji, zarządzania projektami w administracji, prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej,
 • zdolnością interpretowania wiedzy z zakresu nauk o administracji i umiejętnością jej zastosowania do analizy i rozwiązywania problemów decyzyjnych w administracji, a także formułowania krytycznej oceny w tym obszarze,
 • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych, w tym umiejętnością podejmowania decyzji w warunkach obowiązującego prawa z uwzględnieniem czynników wewnętrznych administracji i jej otoczenia,
 • umiejętnością wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji wspomagających podejmowanie decyzji,
 • umiejętnością planowania i realizacji złożonych zadań stojących przed administracją nakładanych przez obowiązujące przepisy prawa,
 • umiejętnością współpracy w zespole, a także kierowania zespołem,
 • profesjonalizmem i etyczną postawą w działaniu zawodowym,
 • zdolnością uczenia się i rozwoju osobistego oraz uświadomieniem potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji i uzupełniania wykształcenia zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zmieniającego się otoczenia działalności administracji, pozwalającą m.in. na kontynuację kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.

Super oferta

 

 

Studia na kierunku Administracja i w ramach obydwu ww specjalności umożliwiają uzyskanie międzynarodowego certyfikatu firmy TUV NORD :

 

Certyfikowany Auditor Bezpieczeństwa Informacji


Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe, mogą one zostać zakupione indywidualnie w ramach specjalnej oferty  cenowej dla absolwentów  kierunku administracja.


Studenci  otrzymają vouchery na egzamin certyfikujący.


Plan studiów

 

 

 Plan studiów stacjonarnych

 Plan studiów niestacjonarnych

Efekty kształcenia — Kierunek „Administracja”

 

 

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja i organizacja w sektorze publicznym
Informatyka w Administracji
<< wróc do opisu szkoły