Akademia Finansów i Biznesu Vistula

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Stosunki Międzynarodowe

Stosunki Międzynarodowe to kierunek, który tworzy wysoko wyspecjalizowana kadra naukowa, skład której stanowią zarówno znakomici naukowcy, jak i sławni praktycy polityki zagranicznej, tacy jak: Włodzimierz CimoszewiczAndrzej OlechowskiKrzysztof Rybiński.  Tak znamienita kadra gwarantuje, że absolwenci tego kierunku będą mieli największe szanse, aby  pozyskać odpowiednią wiedzę, poszukiwane umiejętności  zawodowe. Prezentować będą  oni najwyższe kompetencje personalne i społeczne, umożliwiające im skuteczne konkurowanie na rynku pracy i budowanie pełnej sukcesów własnej ścieżki kariery zawodowej. Po 6 semestrach kształcenia absolwent studiów licencjackich jest więc dobrze przygotowany do pracy przy obsłudze relacji zagranicznych zarówno instytucji rządowych, samorządowych jak i organizacji pozarządowych: fundacji, mediów oraz firm handlowych krajowych i zagranicznych. Dyplom licencjata  tego kierunku stanowi też znakomitą podstawę do dalszego kształcenia  na studiach magisterskich,  zarówno na kierunku Stosunki Międzynarodowe jak też innych kierunkach kształcenia z obszaru pokrewnych nauk społecznych.

Każda specjalność posiada swojego partnera biznesowego, który pomaga przy tworzeniu programów edukacyjnych, aby były atrakcyjne i dopasowane do potrzeb rynku. Studenci danej specjalności będą mogli skorzystać z bogatej oferty praktyk i staży w firmach parterów biznesowych.

Studia magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe umożliwiają zdobycie głębokiej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dzięki odpowiedniej konstrukcji programu kształcenia, w którym umieszczone zostały mi.n. przedmioty:  Struktura gospodarki światowej, Aktorzy międzynarodowych stosunków politycznych, Ekonomika handlu zagranicznego, Globalne rządzenie, Rola i znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Zarządzanie zmianami politycznymi i gospodarczymi w procesie transformacji i modernizacji czy Międzynarodowe przepływy kapitałowe. Studia te przygotują absolwenta do pracy w korporacjach, zwłaszcza o charakterze międzynarodowym, międzynarodowych organizacjach mających w Polsce swoją główną lub regionalną siedzibę (OBWE, OdiHR, Community of Democracies, UNDP, Council of Europe, European Commission, UN, ILO, WHO) i w organizacjach typu „think-tank”.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
European Union Accession and Association Studies
Global relations
Stosunki międzynarodowe
Międzynarodowe relacje biznesowe
Procesy demokratyzacji
<< wróc do opisu szkoły