Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Położnictwo

Wymagania przedmiotowe:

studia I stopnia: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)

studia II stopnia:  Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Położnictwo

Kształcenie na kierunku Położnictwo odbywa się na dwóch poziomach:

  • studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata Położnictwa
  • studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające) pozwalające na uzyskanie tytułu magistra Położnictwa

Kształcenie na studiach I stopnia prowadzone jest w systemie stacjonarnym, a na studiach II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

 

Program studiów I stopnia.

Przedmioty realizowane na kierunku Położnictwo I stopnia można podzielić na dwie grupy:

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: anatomii, fizjologii, patologii, embriologii i genetyki, badania fizykalnego, biochemii i biofizyki, mikrobiologii i parazytologii, i genetyki, mikrobiologii i parazytologii, zdrowia publicznego, farmakologii, radiologii, psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa.
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): filozofii i etyki zawodu położnej, podstaw opieki położniczej, technik położniczych i prowadzenia porodu, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa i opieki położniczej, ginekologii i opieki ginekologicznej, neonatologii i opieki neonatologicznej, pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego, chorób wewnętrznych, chirurgii, psychiatrii, anestezjologii i stanów zagrożenia życia, rehabilitacji w położnictwie, neonatologii i ginekologii, dietetyki.

 

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i posiada: ¬wiedzę w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa, nauk humanistycznych i społecznych, -umiejętność¬ wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium, ¬umiejętność¬ współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji w odniesieniu do wymienionych grup pacjentów, ¬umiejętność¬ rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu, ¬umiejętność¬ prowadzenia edukacji na temat rozrodu i metod planowania rodziny, w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa, ¬umiejętność¬ inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa, -umiejętność¬ podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej, mieszczących się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, ¬umiejętność¬ działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw.

 

Program studiów II stopnia.

Przedmioty realizowane na kierunku Położnictwo II stopnia można podzielić na dwie grupy:

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: psychoterapii, nowoczesnych technik diagnostycznych.
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): filozofii i teorii opieki położniczej, przepisów dotyczących zawodu położnej - wymogów europejskich, diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, opieki specjalistycznej w położnictwie, neonatologii i ginekologii, intensywnego nadzoru położniczego, zarządzania w położnictwie.

 

Absolwent studiów magisterskich (II stopnia) na kierunku Położnictwo otrzymuje tytuł zawodowy magistra położnictwa. Jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i posiada: ¬ wiedzę w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii, pielęgniarstwa, nauk humanistycznych i społecznych, -wiedzę w zakresie filozofii i teorii dotyczącej profesjonalnej działalności położnej, ¬umiejętność¬ wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo - ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium, ¬umiejętność¬ współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji w odniesieniu do wymienionych grup pacjentów, ¬umiejętność¬ rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu, ¬umiejętność¬ prowadzenia edukacji na temat rozrodu i metod planowania rodziny, w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa, ¬umiejętność¬ inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa, -umiejętność¬ podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej, mieszczących się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych położnej, ¬ umiejętność¬ działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw, umiejętność¬ prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniania ich wyników, umiejętność¬ nauczania i zarządzania w opiece położniczej.
Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
<< wróc do Wydział Nauk o Zdrowiu