Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Logopedia z Fonoaudiologią

Wymagania przedmiotowe:

studia I stopnia: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony lub podstawowy) + test predyspozycji

studia II stopnia:  Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli dowolne studia I stopnia, pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące 60% treści określonych w efektach kształcenia na studiach I stopnia na wybranym kierunku (efekty kształcenia reguluje Uchwała Senatu UMB). Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań

 

Kształcenie na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią odbywa się na dwóch poziomach:

 • studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata

Kształcenie na studiach I stopnia prowadzone jest w systemie stacjonarnym.

 

Program studiów I stopnia.

Przedmioty realizowane na kierunku Logopedia z fonoaudiologią I stopnia można podzielić na dwie grupy:

 • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu (przykładowo): anatomii, fizjologii, patologii, psychologii, elementów fizyki z elektroniką, pedagogiki, kultury słowa żywego, prawo oświatowe.
 • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): akustyki, profilaktyki logopedycznej, dydaktyki postępowania logopedycznego, diagnozy i terapii logopedycznej, emisji głosu, foniatrii, audiologii pedagogicznej, fologii i fonetyki współczesnego języka polskiego.

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu diagnozowania, terapii i metod rehabilitacji głosu, mowy oraz słuchu. W szczególności posiada:

 • umiejętności diagnozowania, prowadzenia terapii i rehabilitacji zaburzeń głosu, mowy i słuchu,
 • umiejętności praktyczne kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia,
 • wiedzę lingwistyczną (o systemie językowym) i medyczną (anatomię, foniatrię, audiologię, neurologię, psychiatrię) w procesie komunikacji z otoczeniem,
 •  wiedzę psychologiczną (neuropsychologia, psycholingwistyka),
 • wiedzę pedagogiczną dającą podstawy postępowania terapeutycznego z dzieckiem i osobą dorosłą,
 • umiejętności do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju uczniów i zaspokajania ich szczególnych potrzeb edukacyjnych, także w ramach nauczania indywidualnego,
 • wiedzę niezbędną do współpracy z nauczycielami, psychologami, pedagogami i lekarzami różnych specjalności (audiologami, foniatrami, otolaryngologami, pediatrami, psychiatrami, neurologami),
 • umiejętności posługiwania się technologią informacyjną w zakresie ogólnym a także w procesie diagnostyczno-terapeutycznym,
 • umiejętności zawodowe spełniające europejskie standardy kształcenia logopedów, określone przez CPLOL (Comite Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopedes de L’Union Europeenne – Komitet Stałych Związków Ortofonistów-Logopedów Unii Europejskiej),
 • wiedzę w zakresie fizykoterapeutycznych metod rehabilitacyjnych wykonywanych w patologii głosu i mowy.

 

Absolwent powinien:

 • być przygotowany do pomocy dzieciom i/lub dorosłym mającym zaburzenia głosu i mowy,
 • mieć świadomość współodpowiedzialności za zdrowie pacjenta,
 • wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi,
 • prezentować postawy szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby ludzi, szczególnie osób niepełnosprawnych,
 • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o zdrowiu,
 • być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
<< wróc do Wydział Nauk o Zdrowiu