Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Elektroradiologia

Wymagania przedmiotowe:

studia I stopnia: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)

studia II stopnia:  Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli dowolne studia I stopnia, pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące 60% treści określonych w efektach kształcenia na studiach I stopnia na wybranym kierunku (efekty kształcenia reguluje Uchwała Senatu UMB). Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań

Kształcenie na kierunku Elektroradiologia odbywa się na dwóch poziomach:

 • studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata
 • studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające) pozwalające na uzyskanie tytułu magistra

Kształcenie na studiach I stopnia prowadzone jest w systemie stacjonarnym, a na studiach II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

 

Program studiów I stopnia.

 • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu (przykładowo): anatomii, ekonomii, międzynarodowych problemów zdrowia, patomorfologii, psychologii, socjologii, prawa, demografii, biofizyki, biostatystyki.
 • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): aparatury medycznej, diagnostyki elektromedycznej, medycyny nuklearnej, propedeutyki medycyny, radiobiologii i i ochrony radiologicznej, radiodiagnostyki ogólnej i klinicznej, radioterapii, ultrasonografii.

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) na kierunku Elektroradiologia jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Potrafi miedzy innymi: korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych, komunikować się z pacjentem, współpracować w zespole terapeutycznym. Absolwent umie przygotowywać stanowisko pracy oraz sprzęt i aparaturę medyczną do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych. Planuje pracę na podstawie skierowań oraz oceny stanu pacjentów i uzyskuje informacje o pacjentach niezbędne do wykonania badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych. Udziela pacjentom informacji o zasadach przeprowadzenia badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych. Prowadzi także dokumentację badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych. Potrafi dobierać odpowiednie metody i techniki do wykonania badania rentgenowskiego oraz obrabiać chemicznie i fizycznie radiogramy i fluorogramy. Potrafi wykonywać badania w pracowni tomografii komputerowej, badania izotopowe (scyntygraficzne), badania: densytometryczne kośćca, elektrokardiograficzne, spirometryczne, elektroencefalograficzne, audiometrię, radioterapię odpowiednią techniką. Zna i prowadzi dokumentację badań diagnostycznych, zabiegów terapeutycznych i materiałów niezbędnych do badań i zabiegów. Umie zabezpieczać pacjenta i otoczenie w razie awarii sprzętu i aparatury medycznej, udzielać pierwszej pomocy, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

 

Program studiów II stopnia.

 • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: Ustawodawstwa zawodowe w elektroradiologii, techniki zabiegów medycznych, komunikowania interpersonalne, psychologii zdrowia, metodologia badań naukowych, informatyki medycznej, zarządzanie i marketing, psychologia nauczania, dydaktyka w elektroradiologii, anatomia radiologiczna
 • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu: diagnostyki elektromedycznej w chorobach wewnętrznych, diagnostyki elektromedycznej w pediatrii, czytania i analizy wyników badań obrazowych, neuroradiologii, radiologii zabiegowej, nowoczesnych technik diagnostycznych w radiologii, podstawy technik obrazowania, kardiologii z elementami kardiologii inwazyjnej, technik perfuzyjnych, elektroencefalografii, elektrokardiografii, epidemiologii nowotworów, onkologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, ochrony radiologicznej w radioterapii

Absolwent studiów magisterskich (II stopnia) posiada umiejętności i kwalifikacje zawodowe:

 • Korzystania z różnych źródeł wiedzy celem doskonalenia umiejętności zawodowych
 •  Nadzór merytoryczny nad technikami, licencjatami elektroradiologii w zakresie rentgenodiagnostyki, radioterapii, elektrofizjologii(EKG,EEG,EMG,EOG) ochrony radiologicznej, medycyny nuklearnej, neuroradiologii, radiologii zabiegowej
 • Uczestnictwo w procesie kształcenia techników i licencjatów w zakresie prowadzenia ćwiczeń i zajęć praktycznych
 • Wykonania maski termoplastycznej i osłon indywidualnych stosowanych w radioterapii
 • Wykonania algorytmu obliczenia dawki i optymalizacji leczenia w radioterapii
 • Obsługi sieci informacyjnych zarządzających danymi w rentgenodiagnostyce, teleradiologii i radioterapii
 • Czytania i analizowania wyników badań obrazowych
 • Stosowania zasad ochrony radiologicznej
 • Wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w radiologii zabiegowej, tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, medycynie nuklearnej i radioterapii
 • Zastosowania przepisów prawnych dotyczących wykonywania zadań zawodowych
Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
<< wróc do Wydział Nauk o Zdrowiu